Rank Board for Cricket Quiz
Youth Course College Location Score
1 Tarun Batra Tarun BBA MSIT Delhi 72
2 Basavarajnaragal Basavarajnaragal B.Sc College of agricultu Vijaypur 67
3 Shubham Sharma Shubham BE BTech DTU Delhi 66
4 Mohamed Wasim Mohamed BE BTech DAIT Bangalore 66
5 Purelli Veera Venkat Vara Prasad Purelli I.Sc KLU Vijayawada 66
6 Bula Nandi Bula BE BTech MAKAUT Kolkata 65
7 Hemasundar Katna Hemasundar PGDTP Indian institute of Nellore 61
8 Abhishek Varshney Abhishek B.Com MJPRU Delhi 61
9 Irpa Srujan Kumar Irpa DEE College of teacher e Delhi 61
10 Akshay N Akshay Other Other Delhi 61
11 Shrikant Umbhase Shrikant Other Other Aurangabad 61
12 Shubham Shukla Shubham B.Sc SDSM COLLEGE Mumbai 61
13 Yuvraj Vijaykumar Mahadeek Yuvraj DE SDPC Delhi 61
14 Pankaj Kumawat Pankaj BE BTech VIIT Pune 60
15 Suahs M Suahs DEC MNTI Bangalore 60
16 Kota Venkata Ramesh Babu Kota M.Sc QISCET Ongole 58
17 Santosh Kumar Santosh B.Tech PEC Rajahmundry 57
18 Akshay Vishnu Gaikwad Akshay BE BTech MCERC Mumbai 57
19 Kumaravel K Kumaravel BE BTech GCT Coimbatore 56
20 Monika Sarkar Monika MBA BIT Bhilai 56